CPPlogo.jpg
panorama.jpg(23kb)

 

Funding forum

Kde zohnať financie/granty na výskum? Funding forum Vás oboznámi s rôznymi možnosťami financovania, workshopmi ako napísať úspešný projekt, projektovým manažmentom, právami na ochranu duševného vlastníctva...

Dátum konania: 12. a 13. jún 2009
Miesto konania: Zurich (Švajčiarsko)

Bližšie informácie o konferencii Funding forum
 

Research connection 2009

Dňa 7.-8.5.2009 sa v Prahe uskutoční medzinárodná konferencia, na ktorej budú prezentované tri hlavné výskumné iniciatívy:

 • 7. rámcový program 2007-2013
 • Štrukturálne fondy, 2007-2013
 • Rámcový program pre podporu konkurencieschopnosti a inovácií 2007-2013 (CIP)

Na konferenciu sú pozvaní vedci, výskumníci a zástupcovia priemyslu. Stretnite sa s hlavnými politickými hráčmi Európy, dozviete sa o Európskych vedeckých iniciatívach, získate praktické typy na financovanie vašich projektov...
Pre viac informácií kliknite tu
 

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2010-2011

APVV vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike.

Dátum otvorenia výzvy: 15. apríl 2009
Dátum ukončenia výzvy: 15. jún 2009

Bližšie informácie o výzve Slovensko - Česko 2009 »
 

Nová výzva VEGA

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o grant na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010.
V rámci tejto výzvy je možné predkladať projekty základného výskumu alebo projekty základného výskumu cieľovo orientované na riešenie konkrétnych problémov spoločenskej alebo hospodárskej praxe.

Viac informácii o výzve nájdete tu

Dátum ukončenia výzvy: 23. apríl 2009

Úplné znenie výzvy
Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA
 

Nová výzva KEGA

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010.

Priority výzvy KEGA na rok 2010 sú orientované:

 • na pedagogické modely výchovy a vzdelávania základných a stredných škôl – štruktúrované vzdelávacie texty s členeným obsahom spĺňajúce didatické požiadavky vrátane požiadavky na originálnosť, príťažlivosť, motiváciu, komplexnosť,
 • na nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,
 • na tvorbu programov, ktoré budú obsahovať aspekt kultúry, umenia, a celoživotné vzdelávanie učiteľov,
 • na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia, ktorá bude zameraná najmä na podporu vydávania monografií.

Viac informácii o výzve nájdete tu

Dátum ukončenia výzvy: 23. apríl 2009

Úplné znenie výzvy
Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov KEGA
 

Metodický pokyn k uskutočneniu vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA

V súvislosti s plánovanou výzvou na podávanie nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že povinnou súčasťou žiadosti o dotáciu v tomto roku budú aj závery vstupnej oponentúry.

Metodický pokyn k uskutočneniu vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu KEGA
 

Metodický pokyn k uskutočneniu vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu VEGA

V súvislosti s plánovanou výzvou na podávanie nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že povinnou súčasťou žiadosti o dotáciu v tomto roku budú aj závery vstupnej oponentúry.

Metodický pokyn k uskutočneniu vstupnej oponentúry pred podaním žiadosti o dotáciu VEGA
 

Prekročme spolu bariéry

V roku 2009 vyhlasuje Konto Orange nový grantový program Prekročme spolu bariéry. V rámci programu Prekročme spolu bariéry sú podporované formálne aj neformálne vzdelávanie a poradenské aktivity, terénna sociálna práca, chránené dielne, programy chráneného bývania, kultúrne a voľnočasové aktivity a iné aktivity spĺňajúce ciele a kritériá programu.
Základné údaje o otvorenej grantovej výzve:

Termín uzávierky programu: 25. marec 2009
Celková vyčlenená suma na projekty: 100 000 € (3 012 600 Sk)
Maximálna suma na jeden projekt: 3 000 € ( 90 378 Sk)

Formulár žiadosti o grant a ďalšie inštrukcie
Podrobné informácie o podmienkach programu
 

Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Poľskej republiky na roky 2010-2011

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR vyhlasuje výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Projekty bilaterálnej spolupráce majú byť zamerané najmä na tieto ciele:

 • prípravu spoločných medzinárodných projektov
 • prípravu spoločných publikácií a iných výstupov
 • spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako výstup spoločných VaV aktivít
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky
 • zbieranie výskumných materiálov

Dátum otvorenia výzvy: 9.3.2009
Dátum ukončenia výzvy: 31.5.2009

Bližšie informácie o výzve »
 

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií

Rámcovými aktivitami opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:

4.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

4.2.3: Zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom  na druhej strane

4.2.4: Zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji

Dátum ukončenia výzvy: 2.3.2009

Bližšie informácie o výzve »
 

Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím" – SUSPP 2009.
Dátum vyhlásenia výzvy: 2.2.2009
Dátum ukončenia výzvy: 2.4.2009

Bližšie informácie o výzve SUSPP 2009 »
 

Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2009.
Dátum vyhlásenia výzvy: 2.2.2009
Dátum ukončenia výzvy: 3.4.2009

Bližšie informácie o výzve LPP 2009 »
 

Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2008 - EUROCORES 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na účasť v aktivitách ENV v rámci schémy EUROCORES v 6 nových programoch EUROCORES 2009:

 1. EuroCORECODE - European Comparisons in Regional Cohesion, Dynamics and Expressions

 2. EuroEEFG - Ecological and Evolutionary Functional Genomics

 3. EuroGRAPHENE – Maximizing the Impact of Graphene Research in Science and Technology

 4. EuroSYNBIO - Synthetic Biology: Engineering Complex Biological Systems

 5. EuroCOOLS: European Collaborative Research on Cooling in Acute Ischemic Stroke

 6. EuroGENESIS: Origin of the Elements and Nuclear History of the Universe
Výzva bude uzavretá 31. marca 2009.

Bližšie informácie o výzve EUROCORES 2009 »
 

Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)".
Dátum vyhlásenia výzvy: 15.1.2009
Dátum ukončenia výzvy: 16.3.2009

Bližšie informácie o výzve VMSP 2009 »
 

Pokyny pre vedúcich projektov VEGA

Nové projekty a projekty pokračujúce v riešení v roku 2009

Vedúci projektov VEGA, ktoré majú byť financované v roku 2009, sú povinní v systéme e-VEGA do 10.12.2008 vyplniť formulár Aktualizácia riešiteľského kolektívu.

Zároveň je potrebné, aby vedúci všetkých projektov VEGA podaných pred rokom 2009 v systéme e-VEGA do 10.12.2008 preradili svoj projekt z pôvodnej komisie do niektorej zo súčasných komisií VEGA.

Vedúci pokračujúcich projektov v termíne do 20. 1. 2009 vypĺňajú v systéme e-VEGA čerpanie pridelených prostriedkov, na ktoré slúži formulár Financovanie projektu.

Projekty končiace v roku 2008

Vedúci projektov, ktoré sa končia v roku 2008, predkladajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia v systéme e-VEGA do 20. 1. 2009 a písomne spolu s prílohami do 23. 1. 2009.

Projekty, na ktoré sa poskytla dotácia alebo finančný príspevok za celé obdobie riešenia v úhrnnej výške väčšej ako 850 tis. Sk, sa končia verejnou záverečnou oponentúrou. Závery rady záverečnej oponentúry sú súčasťou dokladov predkladaných komisii na záverečné hodnotenie projektu.
 

Financovanie projektov MŠ SR v roku 2008

Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej stránke zverejnilo zoznamy projektov financovaných v roku 2008 a rozpisy dotácií projektov. Pre viac informácií kliknite:

 
 

Nový Štatút a Pravidlá KEGA

Na webovej stránke ministerstva školstva je možné si stiahnuť nové dokumenty KEGA platné od 27.2.2008.

 
 

Pridelené finančné prostriedky na riešenie projektov KEGA

Pre viac informácií kliknite sem.
 

Projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2008 navrhnuté na financovanie

Pre viac informácií kliknite sem.
Nové pravidlá VEGA platné od 1.1.2008

Pre viac informácií kliknite sem.
Prihlásenie a registrácia expertov pre projekty APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá odborníkov, ochotných a schopných vypracovať nezávislé posudky na žiadosti o pridelenie prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja.

Elektronický systém správy expertov na stránke APVV
 

7. rámcový program

Dňa 18.1.2008 sa uskutočnil na PrifUK seminár "Finančné riadenie projektov 7.RP - pravidlá a príklady", organizovaný Centrom Projektovej Spolupráce (CPS).

Prezentácie z podujatia:
7.RP – finančné riadenie projektov
Podpora 7.RP, NCP, spolufinancovanie, refundácia nákladov na písanie projektu
Príklad fiktívneho projektuAktuálne termíny


VEGA
Deadline: 23.04.2009


KEGA
Deadline: 23.04.2009


APVV
Výzva na spoločné projekty VaV medzi SR a Poľskom
Deadline: 31.05.2009


APVV
Výzva na spoločné projekty VaV medzi SR a ČR
Deadline: 15.06.2009


Prihlásenie a registrácia expertov pre projekty APVV
Deadline: nie je


(c) CPP, január 2008