Vedecká grantová agentúra

Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

ŽIadosť  o  dotáciu/Finančný  príspevok

N á v r h   v e d e c k é h o   p r o j e k t u

  

Upozornenie!

  

1.          Vyplnená žiadosť o grant je dôverná.

 

2.          Žiadosť o dotáciu/finančný príspevok na nasledujúci rok sa podáva elektronicky systémom e-VEGA a v tlačenej forme kompletne aj s povinnými prílohami podľa čl. 2 ods. 4 a 16 Pravidiel VEGA, vygenerovanej týmto systémom (1 výtlačok).

 

3.          Žiadosť o dotáciu/finančný príspevok na nasledujúci rok  sa podáva v dobe určenej   Predsedníctvom VEGA (čl. 2 ods. 2 Pravidiel VEGA)  (spravidla do 31. marca daného kalendárneho roka do 24:00 hod.). v elektronickej forme podľa príslušnosti zamestnávateľskej organizácie vedúceho projektu k rezortu a jeden exemplár v tlačenej forme poštou s prílohami a s príslušnými podpismi do stanoveného termínu (rozhodujúci je dátum podania na pošte, pričom pred písomným podaním žiadosti je potrebné, aby žiadateľ zaregistroval (podal) žiadosť elektronicky (prostredníctvom systému – e-VEGA) písomne podľa príslušnosti zamestnávateľskej organizácie vedúceho projektu k rezortu na adresu: Pracovníci SAV: Odbor vedy a výskumu, Úrad Slovenskej akadémie vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1, Pracovníci rezortu školstva: Odbor vedy a techniky na vysokých školách, Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, 813 30  Bratislava 1.

 

4.          Povinné prílohy sú:

-          Príloha 1 – Prehľad citačného ohlasu na najcitovanejšiu prácu (za posledných 5 rokov) vedúceho projektu,

-          Príloha 2 – Prehľad citačného ohlasu na najcitovanejšiu prácu (za posledných 5 rokov) zástupcu vedúceho projektu,

-          Príloha 3 – separáty 5 prác, ktoré vedúci projektu uvádza v prehľade prác za posledných 5 rokov

 

5.          Odporúča sa, aby žiadosti o dotáciu/finančný príspevok podávané  z vysokých škôl boli v tlačenej a kompletnej forme doručované na Odbor vedy a techniky na VŠ MŠ SR (OVTVŠ) prostredníctvom rektorátnych alebo fakultných útvarov pre vedu a výskum. Žiadosti o finančný príspevok  z priamoriadených rozpočtových organizácií v pôsobnosti ministerstva sa podávajú priamo na OVTVŠ.

 

6.          Odporúčame žiadateľom o grant podať elektronickú formu žiadosti o grant v dostatočnom časovom predstihu, aby si mohli vyplnený a vytlačený formulár žiadosti dať podpísať príslušným akademickým funkcionárom alebo štatutárom organizácie.

 

7.          Žiadosť, ktorá bude podaná nekompletne alebo nesprávne sa nezaradí do výberového  konania podľa čl. 2 ods. 17 písm. a) až d) Pravidiel VEGA.  

 

8.          Formulár (Žiadosť o dotáciu/finančný píspevok) je rozdelený na 4 časti – A, B/D, C a Príloha. Tieto pokyny slúžia ako obsahová pomôcka na vyplnenie žiadosti. Tlačená forma žiadosti o grant má zachovanú doterajšiu grafickú úpravu, pričom je potrebné vygenerovať ju elektronickým systémom e-VEGA, v ktorom bola vyplnená.

9.          Žiadateľ v časti A musí jednoznačne podľa čl. 2 ods. 9 Pravidiel VEGA označiť základný typ podávaného návrhu vedeckého projektu, t.j. projektu základného výskumu alebo projekt  základného výskumu cieľovo orientovaného.

 

10.      Časť VEGA/A, slúži na stručnú obsahovú, personálnu a finančnú charakteristiku projektu. Časti VEGA/A1, A2, A3  slúžia na vecnú charakteristiku projektu. Texty je možné do elektronického formuláru kopírovať z iných súborov. V prípade, ak v charakteristike projektu chcete použiť graf, obrázok, tabuľku alebo vzorec, je potrebné uložiť ich do samostatnej prílohy. V charakteristike projektu uveďte odvolávku na prílohu s poradovým číslom odkazu. Dodržte predpísaný rozsah (počet znakov) – systém neakceptuje väčší počet znakov.

 

11.      Aby bolo možné uložiť časť A je potrebné vyplniť v časti B/D údaje o vedúcom projektu.

 

12.      Časť VEGA/B/D, slúži na personálnu charakteristiku projektu. V elektronickej verzii sa časť VEGA/D nevypĺňa (údaje sa automaticky prenášajú z časti VEGA/(B1, B2, B3, B4). V prípade spoločného projektu (t.j. ak sa na riešení podieľajú riešitelia oboch rezortov) musí žiadateľ určiť zástupcu vedúceho projektu z druhého rezortu a vyplniť predpísané údaje. Ak nie je určený zástupca vedúceho projektu z druhého rezortu systém nedokáže identifikovať spoločný projekt.

 

13.      Časť VEGA/C, (C1, C2, C3) slúži na finančnú charakteristiku projektu. Údaje z časti VEGA/C a VEGA/B/D sa automaticky prenášajú do tabuliek na prvej strane žiadosti o grant.

14.      Žiadateľ podáva žiadosť do jednej z komisií VEGA uvedenej v nasledovnom zozname:

        

1.       Komisia VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy

2.       Komisia VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)

3.       Komisia VEGA č. 3 pre chemické vedy, chemické inžinierstvo a biotechnológie

4.       Komisia VEGA č. 4 pre biologické vedy

5.       Komisia VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy  a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií

6.       Komisia VEGA č. 6 pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied

7.       Komisia VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo

8.       Komisia VEGA č. 8 pre pôdohospodárske, veterinárske  a drevárske vedy

9.       Komisia VEGA č. 9 pre lekárske vedy a farmaceutické vedy

10.    Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)

11.    Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)

12.    Komisia VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu

13.    Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy.

15.     Zameranie jednotlivých K VEGA  nájdete  na http://www.vega.sav.sk/Informacie/zameranieKVEGA, alebo http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/VEGA/20080116_zameraniekomisii_VEGA_2008.pdf

(zameranie slúži na lepšiu orientáciu žiadateľov o dotáciu/finančný príspevok  pri podávaní žiadostí do konkrétnej komisie).

 

16.     Ak vedúci projektu zaradí návrh vedeckého projektu do nesprávnej komisie VEGA, (vecné zameranie navrhovaného projektu nespadá do kompetencie vybranej komisie) potom za odmietnutie komisie hodnotiť  tento projekt nesie zodpovednosť a následky vedúci projektu.

 

 

 

 

  

Informácie a pokyny na vyplnenie

Výber   z  Pravidiel Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA)

Pravidlá VEGA - platné od 1. 1. 2008  sú zverejnené na internetovej stránke http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/VaTVS/VEGA/pravidla_vega.pdf  alebo

http://vega.sav.sk/Informacie/Pravidla/

VEGA kladie dôraz na vstupné hodnotenie projektu, vrátane posúdenia opodstatnenosti finančných požiadaviek.

 

Pokyny na vyplnenie formulára

Vyplneniu žiadosti o dotáciu/finančný príspevok venujte primeranú pozornosť. Predkladá sa 1 originálny výtlačok v slovenskom a anglickom jazyku (Grant application). Viaceré údaje zo slovenskej verzie žiadosti sa automaticky prenášajú do anglickej verzie. Aj v prípade spoločných projektov t.j. ak je riešiteľský kolektív zložený z riešiteľov zo SAV a z rezortu školstva, sa predkladá žiadosť o grant v jednom vyhotovení. Elektronická a tlačená verzia žiadosti o grant musia byť zhodné. Prílohy sa predkladajú iba raz.

Komisia VEGA

číslo a názov komisie vyberte zo zoznamu kliknutím na tlačidlo. Zodpovednosť za výber komisie nesie žiadateľ (pozri obsahové zameranie komisií). Je potrebné vyplniť aj príslušnosť projektu k vednému odboru a k sociálnoekonomickému cieľu.

Typ projektu

Vyberte jednu z možností. V prípade, ak zvolíte možnosť Projekt základného výskumu cieľovo orientovaný v ďalšej časti za charakteristikou projektu je potrebné popísať realizačný výstup a odberateľa

Názov projektu

Názov projektu má výstižne a v predpísanom rozsahu charakterizovať riešenú problematiku v súlade s vedeckými cieľmi projektu. Nesúlad medzi názvom a obsahom projektu môže negatívne ovplyvniť hodnotenie projektu.

Kľúčové slová

Napíšte 3-6 kľúčových slov. Kľúčovými slovami vyjadrite v akej vednej disciplíne sa projekt rieši a aké zásadné problémy rieši.

Anotácia vedeckého projektu

Anotáciu uveďte v rozsahu vyznačenom nad rámčekom. Anotáciu v slovenskom i anglickom jazyku môže VEGA použiť na informovanie o zameraní vedeckých projektov.

Doba riešenia projektu

Vyplňte v súlade so všeobecnými ustanoveniami VEGA (vzor: 01/2009; 12/2012). Dobu riešenia je možné plánovať v intervale 2 – 4 rokov. Riešenie projektu začína začiatkom kalendárneho roku a končí koncom kalendárneho roku.

Povolenie na experimenty na zvieratách

Vyplňte podľa predtlače. Ak plánujete experimenty na zvieratách, je potrebné postupovať podľa nariadenia vlády č. 289/2003 Z.z. a požiadať o povolenie Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Žiadosť o schválenie pokusu formulujte tak, aby boli zahrnuté všetky experimenty na celú dobu riešenia projektu. Žiadateľ o dotáciu v prípade experimentov na zvieratách je povinný predložiť VEGA tri mesiace pred začatím riešenia projektu kópiu povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, inak nebude návrh vedeckého projektu zaradený do výberu na financovanie.

Vedúci projektu a jeho zástupcovia

Vyplňte podľa predtlače. Ak sa na riešení projektu podieľajú viacerí riešitelia (3 a viac, v prípade spoločných projektov je potrebné určiť zástupcu aj v prípade 2 členného kolektívu) určite zástupcu vedúceho projektu. V prípade zloženého riešiteľského kolektívu (MŠ SR a SAV) je potrebné určiť dvoch zástupcov vedúceho projektu, po jednom z každého rezortu.

 

Vedecké ciele projektu - časť VEGA/A

Podrobne rozpíšte ciele projektu na celú dobu riešenia projektu.

Medzinárodná vedecká spolupráca - časť VEGA/A

Uveďte iba konkrétnu spoluprácu pri riešení spoločného vedeckého problému.

Charakteristika projektu - časť VEGA/A

V charakteristike projektu dodržte predpísané členenie textu (a/ - e/). Stručne popíšte úlohu jednotlivých členov riešiteľského kolektívu na riešení projektu. V tejto časti uveďte aj podrobný harmonogram riešenia projektu (je jedným z hodnotiacich kritérií).

Riešiteľský kolektív - časťVEGA/B/D

Udelenie grantu - áno, vyznačí len ten riešiteľ, ktorý viedol projekt, na ktorý bol udelený grant. Každý evidenčný list riešiteľa (časť B1-B4), musí byť podpísaný.

1/ Vedúci projektu - časť VEGA/B/D.

Vedúci projektu musí byť v pracovnom pomere v rezorte školstva alebo v SAV a musí mať definovanú výskumnú kapacitu v jednom z uvedených rezortov. Návrh vedeckého projektu – žiadosť o dotáciu/finančný príspevok VEGA môže podávať vedúci projektu. Vedúcim projektu podľa Štatútu VEGA môže byť vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa alebo vedecký pracovník s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Časť VEGA/B1 vyplňte podľa predtlače. Riešiteľskú kapacitu - uveďte v hodinách, ktoré venujete riešeniu projektu v jednotlivých rokoch. V % vyjadrite aký podiel z Vašej definovanej výskumnej kapacity v organizácii predstavuje Vaša riešiteľská kapacita venovaná riešeniu projektu (v hodinách) v prvom roku jeho riešenia. Na pracoviskách SAV je pre potreby VEGA maximálna ročná výška definovanej výskumnej kapacity 2000 hod. V rezorte školstva je maximálna ročná výška definovanej výskumnej kapacity pre učiteľa 1000 hodín, pre výskumného pracovníka alebo umeleckého pracovníka a zamestnanca priamo riadenej výskumnej organizácie MŠ SR 2000 hodín. Vo výbere 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu za celé obdobie výskumnej činnosti uvádzajte: meno autora, názov práce, časopis (vydavateľa pri knižných publikáciách), ročník, strany. Skratky časopisov uvádzajte podľa normy CC. Vo výbere 5 najvýznamnejších prác za celé obdobie ku každej práci v zátvorke uveďte celkový počet citácií na túto prácu a počet citácií za posledných 5 rokov napr. (135/40). K najcitovanejšej práci z výberu za posledných 5 rokov uveďte zoznam citácií – príloha 1); v prípade, ak nemáte citácie– uveďte ”nemám”). K výberu prác za posledných 5 rokov priložte Separáty uvádzaných prác (v prípade knižných publikácií doložte len xerox kópiu titulnej strany, resp. strán na základe ktorých je možné identifikovať vedúceho projektu) predložte iba jedenkrát k originálu žiadosti (ako samostatnú prílohu

Tvoriví členovia (v častiach VEGA/B/D) riešiteľského kolektívu musia mať vysokoškolské vzdelanie.

2/ Zástupca vedúceho projektu - časť VEGA/B/D

O zástupcovi vedúceho projektu sa vyžadujú tie isté údaje ako o vedúcom projektu. Prehľad citačného ohlasu na najcitovanejšiu prácu z výberu prác za posledných 5 rokov sa uvádza v prílohe 2. Zástupca nepredkladá separáty prác. Ak je projekt zložený z riešiteľov oboch rezortov, potom je potrebné určiť 2 zástupcov vedúceho projektu po jednom z každého rezortu, hlavne kvôli zabezpečeniu financovania časti projektu v príslušnom rezorte.

 

3/ Spoluriešitelia na projekte - časť VEGA/B/D.

 Tvoriví členovia riešiteľského kolektívu musia mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Členmi riešiteľského kolektívu môžu byť aj doktorandi. Spoluriešiteľ nepredkladá separáty svojich prác. Upozornenie: Každý spoluriešiteľ musí podpísať svoj evidenčný list vo vygenerovanom tlačovom výstupe. V prípade, že ide o účastníka doktorandského štúdia –vysokoškolského vzdelávania 3. stupňa, označte ho pri vkladaní spoluriešiteľa, ako doktoranda a následne aj formu doktorandského štúdia (interná / externá). Maximálna riešiteľská kapacita doktoranda je 2000 hodín.

Nepodpísaný evidenčný list vedúceho projektu vo vygenerovanom tlačovom výstupe (časť VEGA/B/D) diskvalifikuje vedúceho projektu.

Zoznam ďalších spolupracovníkov na projekte z iných rezortov SR , ak sa na riešení projektu podieľajú aj tvoriví spolupracovníci z organizácií v SR (mimo rezort školstva a SAV), vyplňte podľa predtlače. Nezapočítavajú sa do riešiteľskej kapacity projektu.

Stanovisko vedenia organizácie/fakulty, resp. vysokej školy k projektu je nutná súčasť projektu. V prípade projektu, na riešení ktorého sa podieľajú riešitelia z viacerých organizácií, je potrebné vyjadrenie zodpovedných funkcionárov zo všetkých organizácií. Je potrebné vyplniť aktuálny dátum a meno zodpovedného funkcionára.

 

Časť VEGA/C – finančné zabezpečenie projektu - vyplňte číslo a názov K VEGA a názov projektu

Pri triedení výdavkov sa rozlišujú bežné výdavky- pre RO a bežné transfery pre PO a VVŠ. Kapitálové výdavky - pre RO a kapitálové transfery pre PO a VVŠ. Ak je riešiteľský kolektív zložený z pracovníkov len jedného rezortu vyplňte príslušnú časť C1-C3, podľa príslušnosti k rezortu. V prípade zloženého riešiteľského kolektívu z pracovníkov rezortu školstva a SAV vyplňte časti C1-C3 za oba rezorty. Výška prostriedkov sa uvádza v tis. Sk, zaokrúhlená na celé tisícky (vzor:125).

Požiadavky na kapitálové výdavky (KV - časť VEGA/C1

Požadované výdavky vyplňte podľa predtlače. V časti VEGA/C3 konkretizujete jednotlivé výdavky (výdavky menovite rozpíšte spolu s uvedením požadovaných prostriedky podľa jednotlivých rokov riešenia, zdôvodnite potrebu KV na riešenie projektu)

Požiadavky na bežné výdavky (BV)/transfery (BT) - časť VEGA/C2

Požiadavky na BV/BT musia byť v žiadosti o grant špecifikované a z návrhu musí vyplývať ich účelnosť. Predtlačené skupiny výdavkov sú zoskupením výdavkov podľa účelu použitia, pričom dochádza k preskupeniu jednotlivých účtovných položiek a podpoložiek v rámci kategórie 600 Bežné výdavky. Prostriedky požadované v časti VEGA/C2 zdôvodnite v časti VEGA/C3 konkretizáciou plánovaných výdavkov – uveďte názov výdavku a jeho výšku v tis. Sk (podľa jednotlivých rokov riešenia).V časti VEGA/C3 je potrebné rozpísať položku 630 (Tovary a služby) a 633 (materiál) na podpoložky.  Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 600 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov.  Do finančných požiadaviek musí vedúci projektu premietnuť aj  nepriame režijné (prevádzkové) náklady!!!!!

V prípade vedúcich projektu z rezortu školstva (resp. zástupcu vedúceho projektu z rezortu školstva pri spoločných projektoch so SAV) je možné špecifikovať aj položky 610 (Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania) a 620 (Poistné a príspevok do poisťovní), pričom výška plánovaných odmien a odvodov by nemala prekročiť 10% z plánovaných prostriedkov na 630 (Tovary a služby).

Ministerstvo školstva SR nemôže garantovať, že vedúcemu projektu bude poskytnutá dotácia vo výške jeho požiadaviek vrátane požiadaviek na mzdy, odmeny a odvody. Preto vedúci projektu po pridelení časti grantu VEGA v bežných výdavkoch je povinný znovu prerozdeliť pridelenú čiastku v bežných výdavkoch na Tovary a služby (630) a mzdy, odmeny a odvody (610+620) tak, aby tieto tvorili maximálne 10% (resp. 20%) z tovarov a služieb. Pri výpočte týchto čiastok postupuje podľa tohto návodu:

1) Ak vedúcemu projektu z rezortu školstva je pridelený konkrétny grant v sume X Sk v položke 600 Bežné výdavky, musí si túto sumu opätovne rozčleniť na dve čiastky: 610 (odmeny) + 620 (odvody) a na čiastku 630 (Tovary a služby). Sumu X je potrebné vydeliť číslom 1,1 a výsledok bude čiastkou pre 630 (Tovary a služby) a po odčítaní tejto čiastky od sumy X dostane čiastku v položke 610 (odmeny) + 620 (odvody). Tento návod použije vedúci projektu iba v prípade, ak plánoval iba odmeny a nie mzdy!

2) V prípade novovytvorených pracovných miest a plánovaní odmien, by celková čiastka na 610 (mzdy a odmeny) + 620 (odvody) nemala prekročiť  20% z plánovaných prostriedkov na 630 (Tovary a služby). Ak vedúcemu projektu z rezortu školstva je pridelený konkrétny grant v sume X Sk v 600 (bežných výdavkoch), musí si túto sumu opätovne rozčleniť na dve čiastky: 610 (mzdy a odmeny) + 620 (odvody) a na čiastku 630 (Tovary a služby). Sumu X je potrebné vydeliť číslom 1,2 a výsledok bude čiastkou pre 630 (Tovary a služby) a po odčítaní tejto čiastky od sumy X dostane čiastku v položke 610 (mzdy a odmeny) + 620 (odvody). Tento návod použije vedúci projektu, ak plánoval aj časť mzdových prostriedkov a odmeny!

V prípade spoločných projektov MŠ SR a SAV kde vedúcim projektu zamestnanec zo SAV,  môže vedúci projektu zo SAV navrhnúť odmeny pre zástupcu projektu z rezortu školstva a členom jeho riešiteľského kolektívu za predpokladu, že školská časť spoločného riešiteľského kolektívu dosiahla významné prínosy v rámci spoločných výstupov z riešenia projektu a ak zástupca projektu z rezortu školstva si naplánoval prostriedky na 610 a 620 podľa jedného z postupov uvedených vyššie.

 

Návrh posudzovateľov projektu

Vedúci projektu môže pri podávaní žiadosti o dotáciu/finančný príspevok v časti Príloha uviesť vhodných posudzovateľov v danej oblasti - návrh na 3 posudzovateľov zo SR (nemôžu byť z toho istého pracoviska ako sú riešitelia projektu) a 3 zo zahraničia (nemôžu to byť zahraniční spolupracovníci). Potrebné je uviesť e-mailovú adresu posudzovateľa.

Vedúci projektu môže pri podávaní žiadosti o grant v časti Príloha upozorniť na vylúčenie posudzovateľa z dôvodu možného konfliktu záujmov.