CPPlogo.jpg
panorama.jpg(23kb)

Výzvy

Upozornenie: Pri príprave a predkladaní projektov je nutné dodržiavať Príkaz dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského č. 1/2008.


OTVORENÉ VÝZVY

Názov

Dátum zverejnenia

Dodať na CPP

Dátum ukončenia

Dokumenty k výzve

APVV Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2010-2011 15/04/2009 v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 15/06/2009 Úplné znenie výzvy
Metodický pokyn
Vzorový formulár (Nevypĺňať)
Online systém na podávanie projektov
VEGA Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 20/03/2009 21/04/2009 23/04/2009 Zásady LF UK
Online formulár
Pokyny k formuláru
Metodický pokyn k oponentúre
Pravidlá VEGA
KEGA Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant KEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 20/03/2009 21/04/2009 23/04/2009 Zásady LF UK
Online formulár
Metodický pokyn k oponentúre
Pravidlá KEGA
orange Prekročme spolu bariéry - - 25/03/2009 Formulár žiadosti o grant a ďalšie inštrukcie
Podrobné informácie o podmienkach programu
apvV Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Poľskej republiky na roky 2010-2011 09/03/2009 v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 31/05/2009 Dokumenty k výzve
OpvV Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií - v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 02/03/2009 Dokumenty k výzve
APVV Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch 15/01/2009 v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 16/03/2009 Dokumenty k výzve
ESF Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2008 - EUROCORES 2009 - v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 31/03/2009 Dokumenty k výzve
APVV Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím 02/02/2009 v prípade záujmu o výzvu kontaktujte CPP 02/04/2009 Dokumenty k výzve
APVV Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy 02/02/2009 viď zásady 03/04/2009 Dokumenty k výzve
Zásady k výzve platné na LF UK


UZATVORENÉ VÝZVY

Názov

Dátum zverejnenia

Dodať na CPP

Dátum ukončenia

Dokumenty k výzve

apvv/esf Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES so začiatkom riešenia v roku 2009 29/01/2008 19/02/2008 20/02/2008 Úplné znenie
Formulár
apvv Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko- technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Slovinskej republiky na roky 2008 - 2010 15/01/2008 05/03/2008 15/03/2008 Úplné znenie výzvy
Metodický pokyn
Vzorový formulár
vega Výzva pre podávanie nových žiadostí o grant VEGA so začiatkom riešenia v roku 2009 20/02/2008 Viď zásady 31/03/2008 Zásady
Pokyny
Pravidlá VEGA
Online formulár
nil Podpora spolupráce slovenských stredných škôl a vysokých škôl s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom 14/12/2007 15/03/2008 31/03/2008 Všetky dokumenty
EC Program celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme, LLP) - Výzva na predkladanie navrhov 2008 02/10/2007 - 31/03/2008 SAAIC
7. rp Európska Komisia uverejnila výzvy na rok 2008 v rámci 7. Rámcového Programu 30/11/2007 - Rôzny  
apvv APVV zverejnila výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2008-2010. 03/03/2008 30/04/2008 05/05/2008 Úplné znenie výzvy
Metodický pokyn
Vzorový formulár
apvv APVV zverejnila výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Rakúskej republiky na roky 2009-2010. 14/03/2008 07/05/2008 14/05/2008 Úplné znenie výzvy
Metodický pokyn
Vzorový formulár
KEGA Vyzva na podavanie ziadosti o dotaciu na nove projekty KEGA so zaciatkom realizacie v r.2009 25/04/2008 Viď zásady 31/05/2008 Úplné znenie výzvy
Zásady
Pokyny
Vzorový formulár
Pravidlá
Tematické oblasti
ehp Výzva EHP - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekty 08/04/2008 Kontaktujte CPP 07/07/2008
do 13:00
Prílohy
ehp Výzva EHP - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na individuálny projekt pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií 05/05/2008 Kontaktujte CPP 07/07/2008
do 14:00
Prílohy
mzsr Verejná výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2008 01/08/2008 19/10/2008 01/10/2008 Úplné znenie výzvy
Zásady
Podporované oblasti
esf Európska nadácia pre vedu Research networking programme - výzva pre rok 2008 27/05/2008 Kontaktujte CPP 23/10/2008 Úplné znenie výzvy
AV Výzva na podávanie nových projektov AV 29/10/2008 10/11/2008 17/11/2008 Úplné znenie výzvy
ESF Prieskum záujmu o účasť v programoch EUROCORES r. 2009 - - 30/11/2008 Úplné znenie výzvy
Príloha 3: EuroCOOLS
Príloha 8: Formulár
apvv Výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2008 01/03/2008 01/12/2008 31/12/2008 Úplné znenie výzvy
Metodický pokyn
Hodnotiace kritéria
Vzorový formulár
UK Granty UK pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov 03/11/2008 - 10/01/2008 Zásady udeľovania Grantov UK v Bratislave
List riešiteľom
Vzor žiadosti o Grant UK
(c) CPP, január 2008