CPPlogo.jpg
panorama.jpg(23kb)

Nové pracovisko Lekárskej fakulty UK Bratislava - Centrum projektovej podpory


Od 11. júna 2007 sa začalo pracovať na vybudovaní Centra projektovej podpory Lekárskej fakulty UK Bratislava. Základným poslaním Centra projektovej podpory je:

 • vyhľadávanie a sledovanie aktuálnych výziev na podporu vzdelávania, výskumu a vývoja v rámci SR, medzinárodných inštitúcií a inštitúcií EÚ,
 • poskytovanie informácií pracoviskám a zamestnancom LF UK o aktuálnych výzvach na podávanie projektov,
 • zabezpečovanie školiacich aktivít a seminárov pre jednotlivé pracoviská fakulty o špecifikách jednotlivých výziev na podávanie projektov,
 • konzultačná činnosť pri spracovávaní projektov pre jednotlivé pracoviská fakulty,
 • organizovanie vnútro fakultných prezentácií projektových zámerov a organizovanie nezávislej oponentúry pripravovaného projektového návrhu,
 • manažovanie administratívnej časti prípravy a realizácie projektov z odborných pracovísk fakulty,
 • zabezpečovanie základného administratívneho servisu pri spracovaní projektov k aktuálnym výzvam,
 • príprava a realizácia vlastných projektov za účelom rozširovania aktivít CPP,
 • systematické budovanie kontaktov a nadväzovanie spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, výskumu ako aj aplikácie jeho výsledkov v praxi,
 • poradenstvo a pomoc pri tvorbe objednávok v programe Sofia,
 • kontrola čerpania finančných tokov grantových projektov.

Kancelária Centra projektovej podpory je na Sasinkovej č. 2 (oproti vrátnici). Konzultačné hodiny sú v pondelok až štvrtok od 14.00 do 16.00 hod. Konzulácie sú tiež možné po predchádzajúcej dohode.

Kontakty:

Centrum Projektovej Podpory cpp@fmed.uniba.sk

Ing. Blanka Filová blanka.filova@fmed.uniba.sk

Ing. Jana Potúčková jana.potuckova@fmed.uniba.sk

Ing. Daniela Böhmerová daniela.bohmerova@fmed.uniba.sk

Ing. Michal Devečka michal.devecka@fmed.uniba.sk

Kristína Krajčirovičová kristina.krajcirovicova@fmed.uniba.sk

Telefón: 02/59357 658


(c) CPP, január 2008